Nhan đề: 
Nhu cầu về công tác xã hội với học sinh bỏ học tại huyện An Phú, tỉnh An Giang
Tác giả: 
Lê Thị Hồng Hạnh & Lê Xuân Giới
Nguồn trích: 
Kỷ yếu hội thảo khoa học Phát triển nghề CTXH chuyên nghiệp trong nhà trường ở Việt Nam: Thực trạng - Giải pháp và định hướng phát triển (ISBN: 978-604-73-6418-3) (NXB: Đại học Quốc gia TPHCM)
Năm xuất bản: 
2018