Nhan đề: 
Biến đổi hôn nhân của người Khmer An Giang (Qua nghiên cứu trường hợp tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang)
Tác giả: 
Nguyễn Thái Ngọc Hà
Nguồn trích: 
Kỷ yếu hội thảo Văn hóa và văn học Nam Bộ trong thời kỳ hội nhập (NXB. Khoa học xã hội, ISBN: 978-604-956-371-3)
Năm xuất bản: 
2018
Trang: 
37-46