Nhan đề: 
Sự phân công lao động theo giới trong gia đình ở An Giang
Tác giả: 
ThS. Nguyễn Trúc Lâm
Nguồn trích: 
Tạp chí khoa học Trường Đại học An Giang (ISSN 0866-8086)
Năm xuất bản: 
2017
Trang: 
80-88
Số: 
15(3)
Từ khoá: 
Phân công lao động theo giới, quyền lực, quyền lực vợ chồng, gia đình An Giang
Tóm tắt: 

Nghiên cứu phân tích thực trạng phân công lao động theo giới trong gia đình ở An Giang. Qua khảo sát 280 hộ gia đình kết quả cho thấy có sự phân công rõ ràng giữa vợ và chồng ở các hoạt động trong gia đình, từ hoạt động sản xuất cho đến hoạt động tái sản xuất và hoạt động cộng đồng; quyền lực vợ chồng trong gia đình thường tập trung vào người kiểm soát các nguồn lực như thu nhập, giáo dục; giữa vợ và chồng đã có sự bàn bạc, trao đổi với nhau nhưng nam giới vẫn là người quyết định các hoạt động quan trọng.