Nhan đề: 
Môt số sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo của người dân Khmer An Giang
Tác giả: 
Nguyễn Thái Ngọc Hà
Nguồn trích: 
Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế "Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng sông Mêkông"
Năm xuất bản: 
2015