Hội thảo "Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2019"