Xây dựng nông thôn mới bền vững gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị và các hình thức liên kết hợp tác

Lê Minh Tùng, Chủ tịch Liên Hiệp các Hội KH&KT An Giang 

(Tham luận Hội thảo “Giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020” do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn Trường Đại học An Giang phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG nông thôn mới tỉnh An Giang tổ chức ngày 15/5/2019)

Tính đến tháng 12/2018, An Giang đã có 50/119 xã (42%) được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM). 69 xã còn lại thì có 7 xã đạt 15-18 tiêu chí; 37 xã đạt 10-14 tiêu chí; và 25 xã chỉ đạt 6-9 tiêu chí. Dự kiến đến cuối năm 2020, An Giang sẽ có hơn 61/119 xã (51%) đạt chuẩn xã nông thôn mới và sẽ đạt kế hoạch đề ra đến 2020 (50%). TP.Châu Đốc đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; TP.Long Xuyên đang được đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và Huyện Thoại Sơn đang được đề nghị công nhận huyện NTM ...