Nghiên cứu “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục trên địa bàn thành phố Long Xuyên”

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục trên địa bàn thành phố Long Xuyêndo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là đơn vị chủ trì và Thạc sĩ Mai Thị Vân là chủ nhiệm nhiệm vụ. Thời gian thực hiện: từ tháng 05/2019 đến tháng 04/2020. Kinh phí thực hiện 125.889.425 đồng; trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh hỗ trợ 60.000.000 đồng.

N.T. L