Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2019-2020

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang có thông báo số 822/TB-SKHCN ngày 12 tháng 08 năm 2019 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2019-2020: (1) Nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm tái cơ cấu tỉnh An Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập; (2) Nghiên cứu phát triển và xây dựng mô hình địa du lịch tại tỉnh An Giang; (3) Nghiên cứu thực trạng chuyển dịch lao động (sự di dân) từ nông thôn An Giang đến thành thị và các tỉnh khác, ảnh hưởng của nó đến tình trạng học sinh bỏ học và an sinh xã hội tỉnh An Giang; (4) Nghiên cứu xây dựng quy trình ương cá tra nâng cao tỷ lệ sống và chất lượng con giống quy mô hàng hóa; và (5) Nghiên cứu chọn tạo giống xoài đặc hữu phục vụ xuất khẩu tại An Giang.

Các tổ chức, cá nhân quan tâm mời xem toàn văn thông báo. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/09/2019. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, số 269A Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang.

N.T.L