Triển khai dự án “Nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh và cộng đồng dân tộc Khmer ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thông qua hội thảo, tập huấn và truyền thông”

Trong tháng 8 và tháng 9 năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An Giang đã triển khai các hoạt động thuộc Dự án “Nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh và cộng đồng dân tộc Khmer ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thông qua hội thảo, tập huấn và truyền thông” được Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương tài trợ.

Trung tâm đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tịnh Biên và UBND xã An Cư thực hiện đánh giá nhanh kiến thức, thái độ, hành vi về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em của học sinh, phụ huynh, giáo viên và cán bộ địa phương để làm căn cứ xây dựng tài liệu truyền thông của Dự án; tổ chức Hội thảo khởi động dự án và tham vấn các nội dung hoạt động của Dự án; tổ chức 09 cuộc truyền thông về sức khỏe sinh sản và phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho 100 học sinh Trường Tiểu học A, 100 học sinh Trường Tiểu học B, 100 học sinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa và 180 phụ huynh học sinh, giáo viên, cán bộ địa phương và cộng đồng; tổ chức 2 lớp tập huấn kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho 60 phụ huynh học sinh của Trường THCS Trần Đại Nghĩa.

Các hoạt động của Dự án đã nhận được sự hợp tác, hỗ trợ nhiệt tình của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tịnh Biên, Ủy ban nhân dân xã An Cư, sự tham gia tích cực của các thầy, cô giáo, các em học sinh, phụ huynh của Trường Tiểu học A, Trường Tiểu học B, Trường THCS Trần Đại Nghĩa và cộng đồng người dân thuộc 6 ấp của xã An Cư, huyện Tịnh Biên.

Trong thời gian tới, Dự án tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho học sinh, giáo viên, phụ huynh và cán bộ địa phương cũng như thúc đẩy hoạt động của mạng lưới liên kết trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại nhà trường và cộng đồng.

                                                                                                                                                                                       Hồng Hạnh