Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang có Thông báo số 1130/TB-SKHCN ngày 16/10/2019 về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021. Thời gian nộp hồ sơ đề xuất dự án: đến hết ngày 28/02/2020. Các tổ chức quan tâm mời xem chi tiết Thông báo (đính kèm) và liên hệ với Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.

N.T.L

 

Đính kèm: