Tuyển chuyên gia biên tập và thiết kế tài liệu truyền thông

Với mục đích hỗ trợ việc triển khai các hoạt động truyền thông và hỗ trợ pháp lý tại cộng đồng thuộc dự án “Nâng cao nhận thức và hỗ trợ pháp lý về bình đẳng giới và gia đình cho phụ nữ các xã biên giới tỉnh Đồng Tháp” do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn cần tuyển 01 chuyên gia biên tập và thiết kế tài liệu truyền thông về Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân – gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình với những nội dung cụ thể sau đây. 

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA CHUYÊN GIA

- Làm việc với cán bộ Dự án của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, trường Đại học An Giang để xây dựng nội dung của tài liệu truyền thông và hình thức tài liệu phù hợp với cộng đồng.

- Tiến hành biên tập nội dung tài liệu truyền thông theo định dạng/thể thức tài liệu đã lựa chọn.

- Tham vấn với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và  Nhân văn và các đối tác về bản thảo tài liệu.

II. SẢN PHẨM MONG ĐỢI

- Hình thức của tài liệu truyền thông được xác định và thống nhất với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội - Nhân văn.

- Nội dung tài liệu truyền thông được biên tập rõ ràng, dễ hiểu, có hình ảnh minh họa, truyền tải được các thông điệp quan trọng của Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân – gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và được gửi đến Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và  Nhân văn trước ngày 20/11/2019.

III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

- Có trình độ đại học hoặc thạc sĩ trở lên liên quan đến thiết kế truyền thông/ truyền thông nâng cao nhận thức về Luật.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nâng cao nhận thức về pháp luật cho cộng đồng.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm biên soạn tài liệu truyền thông liên quan đến lĩnh vực pháp luật.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Gửi hồ sơ/ CV năng lực cho TTNCKHXH&NV: 14/11/2019

- Thông báo ứng viên được lựa chọn: 15/11/2019

- Thời gian thực hiện: Từ 15/11/2019 - 19/11/2019

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Chuyên gia được chọn sẽ ký kết Hợp đồng theo quy định của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn và phù hợp với quy định của nhà tài trợ. Điều phối viên và Cán bộ Dự án của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn sẽ quản lý trực tiếp hoạt động biên soạn và thiết kế tài liệu truyền thông, đồng thời phối hợp với các bên liên quan để hỗ trợ chuyên gia hoàn thành nhiệm vụ. 

Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và nhà tài trợ.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi CV/hồ sơ năng lực về địa chỉ:

Cô: Thái Huỳnh Phương Lan – Điều phối dự án

Email: thplan@agu.edu.vn

Số điện thoại: 0817212133

Đính kèm: