Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2020-2021

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở nănm 2020-2021. Hồ sơ đề xuất gửi về Sở trước ngày 31 tháng 3 năm 2020. Các tổ chức, cá nhân quan tâm mời xem Thông báo số 1416/TB-SKHCN ngày 13/12/2019.

N.T.L

Đính kèm: