Tuyển tư vấn viên thực hiện tư vấn lưu động

Với mục tiêu tăng cường hiểu biết và cơ hội tiếp cận trợ giúp pháp lý về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo và phụ nữ người dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp thuộc dự án “Nâng cao nhận thức và hỗ trợ pháp lý về bình đẳng giới và gia đình cho phụ nữ các xã biên giới tỉnh Đồng Tháp” do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn cần tuyển 04 tư vấn viên thực hiện các cuộc tư vấn lưu động, hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ và người dân từ 18 – 60 tuổi thuộc 3 xã dự án như sau:

I. MỤC TIÊU TƯ VẤN, HỖ TRỢ PHÁP LÝ LƯU ĐỘNG

Tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là phụ nữ ở 3 xã dự án dễ dàng tiếp cận với thông tin pháp luật và các dịch vụ hỗ trợ pháp lý miễn phí về bình đẳng giới và gia đình, từ đó góp phần nâng cao nhận thức cũng như phòng ngừa, hạn chế tranh chấp, bạo lực trong gia đình và hành vi vi phạm pháp luật.

II. NỘI DUNG TƯ VẤN, HỖ TRỢ PHÁP LÝ

Các cuộc tư vấn lưu động tập trung vào những nội dung cơ bản của 3 luật sau:

Luật Bình đẳng giới

Luật Hôn nhân và gia đình

Luật phòng chống bạo lực gia đình.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA TƯ VẤN VIÊN

Chuẩn bị nội dung tư vấn về 3 luật: Bình đẳng giới, Hôn nhân – gia đình và Phòng chống bạo lực gia đình.

Chuẩn bị các biểu mẫu liên quan đến yêu cầu tư vấn, trợ giúp pháp lý và trực tiếp thực hiện tư vấn, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, người dân có nhu cầu trong các buổi tư vấn lưu động.

IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN VIÊN

Tốt nghiệp trình độ đại học hoặc sau đại học chuyên ngành Luật và có chứng chỉ về việc trợ giúp pháp lý.

Có kiến thức và ít nhất 05 kinh nghiệm chuyên môn về tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người dân nói chung và phụ nữ nói riêng về các lĩnh vực liên quan đến bình đẳng giới và gia đình.

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Gửi hồ sơ/ CV năng lực cho TTNCKHXH&NV: 25/12/2019

Thông báo ứng viên được lựa chọn: 27/12/2019

Chuẩn bị nội dung phổ biến, tư vấn và tham gia thực hiện các buổi tư vấn lưu động tại khóm/ ấp của 3 xã dự án: Từ tháng 1/2020 đến tháng 9/2020

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của tư vấn viên và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và nhà tài trợ.

Tư vấn được chọn sẽ ký kết Hợp đồng theo quy định của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn và phù hợp với quy định của nhà tài trợ. Trong đó, tư vấn được lựa chọn cần chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn; Trả các loại thuế như thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam (Dự án sẽ khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng).

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi CV/hồ sơ năng lực về địa chỉ:

Cô: Thái Huỳnh Phương Lan – Điều phối dự án

Email: thplan@agu.edu.vn

Số điện thoại: 0817.212.133

Hạn cuối nộp CV/hồ sơ năng lực: Ngày 25/12/2019

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
TOR tu van luu dong.pdf254.42 KB