Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang đã có Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 ban hành Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia thực hiện dự án hỗ trợ, đặc biệt ưu tiên đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp kkhoa học công nghệ. Quy định nêu rõ các nguyên tắc, điều kiện, tiêu chí hỗ trợ; trình tự thủ tục hỗ trợ; định mức hỗ trợ; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/01/2020 và thay thế Quyết định 567/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020. Thông tin chi tiết mời xem toàn văn Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND.

N.T.L 

 

Đính kèm: