Ban Thư ký Quỹ JIFF kiểm tra tiến độ thực hiện dự án hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ các xã biên giới tỉnh Đồng Tháp

Trong các ngày 03 và 04/12/2019, Ban Thư ký Quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF) thuộc Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) đã đến An Giang và Đồng Tháp để kiểm tra tiến độ thực hiện sáng kiến Nâng cao nhận thức và hỗ trợ pháp lý về bình đẳng giới và gia đình cho phụ nữ tại các xã biên giới tỉnh Đồng Tháp. Sáng kiến do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn (Trường Đại học An Giang) đề xuất được JIFF tài trợ thực hiện từ tháng 6/2019 đến tháng 10/2020. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Bộ Nội vụ, Ban Thư ký Quỹ JIFF - Tổ chức Oxfam tại Việt Nam. Đoàn đã nghe đại diện Trung tâm và nhóm thực hiện sáng kiến báo cáo tiến độ thực hiện, trao đổi và tìm hiểu thêm nội dung và một số kết quả hoạt động đã triển khai, tham quan thực tế tại xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Đoàn đánh giá cao nỗ lực triển khai các hoạt động của Trung tâm, sự phối hợp và hỗ trợ của các cơ quan chính quyền, đoàn thể tỉnh,, huyện, các xã của tỉnh Đồng Tháp. Đoàn yêu cầu Trung tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để thực hiện các hoạt động đạt mục tiêu đề ra; trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ, cải tiến và nâng cao chất lượng công tác truyền thông cho phụ nữ và cộng đồng.  

N.T.L