Tên dự án: 
Nâng cao năng lực các dịch vụ tâm lý xã hội cho trẻ em mồ côi nhiễm HIV/AIDS và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS thông qua các dịch vụ trực tiếp và đào tạo công tác xã hội ()
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Giám đốc dự án: 
PGs. Ts. Võ Văn Thắng
Cấp quản lý: 
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Thời gian thực hiện: 
2010 - 2013
Năm hoàn thành báo cáo: 
2013