Thông báo xây dựng nhiệm vụ KHCN cấp Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2021

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn số 352/ĐHQG-KHCN ngày 28/02/2020 về việc thông báo xây dựng nhiệm vụ KHCN cấp ĐHQG-HCM trong kế hoạch năm 2021 gửi các đơn vị thành viên và trực thuộc. Các đề xuất (bao gồm: đề tài cấp ĐHQG loại B, loại C; nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh; dự án đầu tư trang thiết bị KHCN) phải hoàn tất hồ sơ, biểu mẫu và gửi về ĐHQG-HCM đúng thời hạn quy định.

Thông tin chi tiết mời xem toàn văn công văn số 352/ĐHQG-KHCN.

N.T.L   

Đính kèm: