Tên dự án: 
Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc Khmer trong phum sóc với sự hỗ trợ của sinh viên dân tộc Khmer
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Giám đốc dự án: 
La Hồng Huy
Cấp quản lý: 
Bộ
Cơ quan quản lý: 
Ngân hàng Thế giới và Bộ Giáo dục
Năm hoàn thành báo cáo: 
2009
Lĩnh vực: 
Giáo dục