UBND tỉnh An Giang phê duyệt đề tài Thực trạng di dân nông thôn – đô thị và ảnh hưởng của nó đến vấn đề an sinh xã hội tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang đã có Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 phê duyệt đề tài Thực trạng di dân nông thôn – đô thị và ảnh hưởng của nó đến vấn đề an sinh xã hội tỉnh An Giang” do TS. Phạm Thị Thúy làm chủ nhiệm và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An giang là tổ chức chủ trì.

Đề tài nhằm đánh giá thực trạng tình hình di dân nông thôn – đô thị và ảnh hưởng của nó đến tình trạng an sinh xã hội ở tỉnh An Giang, đề xuất giải pháp phát huy các mặt tích cực và hạn chế của hiện tượng di dân nông thôn – đô thị ở tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025 và dự báo xu hướng di dân và ảnh hưởng của nó đến tình trạng an sinh xã hội tỉnh An Giang đến năm 2030.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 5/2020 đến tháng 4/2022).

Dự toán kinh phí thực hiện: 574.380.000 đồng; trong đó: nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN: 550.240.000 đồng và nguồn khác: 24.140.000 đồng.

N.T. L