Hội thảo "Những tác động xã hội trong phát triển đô thị khu vực Tây Nam bộ - Thực trạng và những vấn đề đặt ra"

Ngày 13/7/2020, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn phối hợp với Viện Xã hội học và Phát triển (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học "Những tác động xã hội trong phát triển đô thị khu vực Tây Nam bộ - Thực trạng và những vấn đề đặt ra" tại Trường Đại học An Giang. Hội thảo nhằm xác định những thay đổi về khía cạnh xã hội theo tốc độ đô thị hóa hiện nay và tương lai (5-10 năm) ở vùng Tây Nam bộ nói chung và An Giang nói riêng; đề xuất những giải pháp để giảm thiểu hoặc thúc đấy những biến đổi xã hội đô thị trong chiều cạnh gia tăng các tác động xã hội hướng đến phát triển đô thị bền vững. GS, TS. Lê Ngọc Hùng, TS. Đỗ Văn Quân đại diện nhóm nghiên cứu đề tài cấp nhà nước của Viện, các nghiên cứu viên của Trung tâm và các đại biểu tham dự đã trình bày, chia sẻ và trao đổi các nội dung liên quan đến chủ đề của Hội thảo. 

N.T.L