Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

Ngày 27/7/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học. Theo Thông tư:

- Thời gian làm việc của giảng viên trong năm học là 44 tuần (tương đương 1.760 giờ hành chính) để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác, được xác định theo năm học sau khi trừ đi số ngày nghỉ theo quy định.

- Định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trong một năm học từ 200 đến 350 giờ chuẩn giảng dạy (tương đương từ 600 - 1.050 giờ hành chính; trong đó, giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy trực tuyến) phải đảm bảo tối thiểu 50% định mức quy định.

- Giảng viên phải dành ít nhất 1/3 tổng quỹ thời gian làm việc trong năm học (tương đương 586 giờ hành chính) để làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên được đánh giá thông qua các sản phẩm khoa học và công nghệ, các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; tối thiểu tương đương với một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu từ đạt yêu cầu trở lên hoặc một bài báo được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN hoặc một báo cáo khoa học tại hội thảo khoa học chuyên ngành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/9/2020.

Nội dung chi tiết, mời xem Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT.

N.T.L 

 

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
20_2020_TT_BGDDT.PDF962.56 KB