Nhan đề: 
Chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông tỉnh An Giang trong bối cảnh đổi mới giáo dục- Một số phân tích định lượng
Tác giả: 
ThS. Trần Thị Kim Liên
Nguồn trích: 
Tạp chí Đại học Đồng Tháp. ISSN 0866-7675
Năm xuất bản: 
2019
Trang: 
11-18
Số: 
Số 41, tháng 12/2019