Nhan đề: 
Các đặc trưng của khu vực nông thôn Việt Nam hiện nay: Từ quan điểm phát triển nông thôn bền vững
Tác giả: 
ThS. Đàm Đức Dương
Nguồn trích: 
Tạp chí Viện khoa học xã hội vùng Tây Nguyên
Năm xuất bản: 
2019
Số: 
2/2019