Nhan đề: 
Thực trạng phát triển văn hóa du lịch tâm linh thị trấn núi sập, huyện Thoại Sơn trong bối cảnh cách mạng 4.0
Tác giả: 
Th.S Nguyễn Thái Ngọc Hà, NCS. Nguyễn Phú Thắng
Nguồn trích: 
Hội thảo quốc tế khoa học địa lý trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức, ISBN: 978 604 73 7303 1
Năm xuất bản: 
2019
Trang: 
221-233