Nhan đề: 
Chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn tỉnh An Giang: Thực trạng và giải pháp
Tác giả: 
ThS. Trần Thị Kim Liên
Nguồn trích: 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Định hướng nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phát triển kinh tế xã hội và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2020 – 2025 và đến năm 2030 tinh An Giang. Hội Liên hiệp khoa học và kỹ thuật tỉnh An Giang tổ chức
Năm xuất bản: 
2020
Trang: 
148 - 159