Nhan đề: 
Tác động đô thị hóa đến các vấn đề xã hội ở các vùng nông thôn tỉnh An Giang
Tác giả: 
ThS. Trần Thị Kim Liên
Nguồn trích: 
Kỷ yếu hội thảo quốc gia Những tác động xã hội trong phát triển đô thị khu vực Tây Nam Bộ - Thực trạng và những vấn đề đặt ra
Năm xuất bản: 
2020