Nhan đề: 
Nhu cầu hỗ trợ tâm lý xã hội – Mức độ đáp ứng nhu cầu của trẻ OVC tại An Giang
Tác giả: 
CN. Lê Xuân Giới
Nguồn trích: 
Kỷ yếu hội thảo nghiên cứu khoa học của trường Đại học Thủ Dầu Một
Năm xuất bản: 
6/2020