Tên đề tài: 
Thực trạng di dân nông thôn – đô thị và ảnh hưởng của nó đến vấn đề an sinh xã hội ở tỉnh An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
TS. Phạm Thị Thúy
Tình trạng: 
ĐTH
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
Cấp quản lý: 
Tỉnh
Thời gian thực hiện: 
2020 - 2022
Lĩnh vực: 
Xã hội học
Tóm tắt: 

1. Mục tiêu nghiên cứu

1.1. Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu thực trạng chuyển dịch lao động (sự di dân) từ nông thôn An Giang đến thành thị và các tỉnh khác; và ảnh hưởng của nó đến tình trạng học sinh bỏ học và an sinh xã hội tỉnh An Giang.

1.2. Mục tiêu cụ thể        

- Nghiên cứu đánh giá quá trình đô thị hóa tại An Giang và ảnh hưởng của nó đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sự di dân của cư dân An Giang, nhất là cư dân nông thôn, từ nông thôn ra thành thị.

- Khảo sát đánh giá hệ quả của sự di dân từ nông thôn An Giang ra các tỉnh khác đến tình trạng học sinh bỏ học và an sinh xã hội.

- Dự báo ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sự di dân của cư dân nông thôn An Giang giai đoạn 2020-2025.

- Đề xuất giải pháp để phát huy các mặt tích cực và hạn chế các hệ quả tiêu cực đối với quá trình đô thị hóa đến sự di dân của cư dân nông thôn An Giang giai đoạn 2020-2025.

2. Nội dung nghiên cứu đề tài

Cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề quá trình đô thị hóa tại An Giang, di dân từ nông thôn An Giang ra các tỉnh khác và ảnh hưởng của nó đến tình trạng học sinh bỏ học và an sinh xã hội.

Đánh giá quá trình đô thị hóa tại An Giang và ảnh hưởng của nó đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đến quá trình đô thị hóa và sự di dân của cư dân An Giang (đặc biệt là cư dân nông thôn, di dân từ nông thôn ra thành thị).

Khảo sát đánh giá hệ quả của sự di dân từ nông thôn An Giang ra các tỉnh khác đến tình trạng học sinh bỏ học và an sinh xã hội

Dự báo ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sự di dân của cư dân nông thôn An Giang giai đoạn 2020-2025;

Đề xuất giải pháp để phát huy các mặt tích cực và hạn chế các hệ quả tiêu cực đối với quá trình đô thị hóa đến sự di dân của cư dân nông thôn An Giang giai đoạn 2020-2025

3. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính (hội thảo, thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu), phương pháp nghiên cứu định lượng (600 hộ gia đình có người di cư tại 3 huyện Tịnh Biên, Phú Tân, Châu Thành và 300 lao động di cư đến Thành phố Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương) để phân tích, đánh giá về thực trạng di dân đồng thời tham vấn chuyên gia trong lĩnh vực dân số, di dân và các vấn đề xã hội để phục vụ cho định hướng phát triển kinh tế nông thôn, quản lý di dân và hoạch định các chính sách đô thị giai đoạn 2025 tại An Giang.

Để dự báo lượng di cư từ nông thôn ra thành thị giai đoạn 2020 - 2025, nghiên cứu sử dụng phương pháp thành phần dựa vào mức độ và xu hướng thay đổi của ba yếu tố sinh, tử và di cư của dân số cùng với số lượng và cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi tại một thời điểm xác định trong quá khứ và hiện tại để dự báo số lượng và cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi cho các thời điểm khác nhau trong tương lai.

4. Đơn vị ứng dụng: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, Sở Giáo dục tỉnh An Giang

5. Cơ quan phối hợp: Phòng lao động, Thương binh và Xã hội huyện Tịnh Biên, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Phú Tân, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành

6. Thời gian thực hiện: 05/2020 - 04/2022