Khảo sát thực trạng di dân nông thôn – đô thị và ảnh hưởng của nó đến vấn đề an sinh xã hội ở tỉnh An Giang (đợt 1)

Trong khuôn khổ đề tài cấp Tỉnh “Thực trạng di dân nông thôn – đô thị và ảnh hưởng của nó đến vấn đề an sinh xã hội ở tỉnh An Giang” do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn chủ trì, từ ngày 12/10/2020 đến ngày 20/10/2020, nhóm nghiên cứu do ThS. Trần Thị Kim Liên dẫn đầu đã thực hiện khảo sát 600 hộ gia đình có người di cư từ 6 tháng trở lên, phỏng vấn sâu 50 đối tượng có liên quan và 6 cuộc thảo luận nhóm đại diện hộ gia đình tại 6 xã, thị trấn (Phú Mỹ, Phú Thọ - huyện Phú Tân, Tịnh Biên, Văn Giáo - huyện Tịnh Biên, An Châu, Vĩnh Lợi - huyện Châu Thành).

Thông qua khảo sát, nhóm nghiên cứu có cơ sở khoa học để đánh giá thực trạng tình hình di dân nông thôn – đô thị và ảnh hưởng của nó đến vấn đề an sinh xã hội ở tỉnh An Giang, từ đó đề ra giải pháp phát huy các mặt tích cực và hạn chế các mặt tiêu cực của hiện tượng di dân nông thôn – đô thị ở tỉnh An Giang giai đoạn 2020 – 2025.

                                                                                                                                                                                                            Ngọc Hà