Báo cáo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam

Báo cáo Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2035 đưa ra tầm nhìn về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Ngân hàng thế giới thu thập dữ liệu, lấy ý kiến của nhiều Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, chuyên gia có liên quan để xây dựng Báo cáo. Thông tin chi tiết mời toàn văn báo cáo tại địa chỉ:  https://documents1.worldbank.org/curated/en/888571629870442576/pdf/Vietn....

N.T.L