Kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Thực trạng kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19 của người dân và cán bộ y tế tuyến cơ sở thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang năm 2021”

Hội đồng tuyển chọn tổ chức chủ trì và xét duyệt hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Thực trạng kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19 của người dân và cán bộ y tế tuyến cơ sở thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang năm 2021” do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thành lập đã họp ngày 28/10/2021 và công bố kết quả tuyển chọn Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là đơn vị chủ trì và Thạc sĩ Lê Thị Hồng Hạnh là chủ nhiệm nhiệm vụ.

Hội đồng yêu cầu đơn vị chủ trì và và chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn chỉnh đề cương theo góp ý của Hội đồng và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

N.T.L