Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2022-2023

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Gian có thông báo số 1516/TB-SKHCN ngày 02/12/2021 về đề xuất đặt hành nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022-2023. Một số hướng đề xuất ưu tiên, tập trung:

- Tiềm năng và giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững cho các vùng sinh thái đặc thù của tỉnh An Giang.

- Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch tỉnh An Giang.

- Nghiên cứu sản xuất giống chất lượng cao phục vụ chương trình xây dựng thương hiệu rau màu và cây ăn trái tỉnh An Giang.

- Nghiên cứu nâng cao năng suất, chất lượng, kết hợp chế biến đa dạng hóa sản phẩm và phát triển thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh An Giang như: lúa - nếp, rau màu, nấm, dược liệu, cây ăn quả; heo, bò; trứng gia cầm; cá tra, cá lóc, tôm càng xanh toàn đực,…

 - Ứng dụng các thành tựu cách mạng công nghệ 4.0 nâng cao năng lực quản lý, sản xuất và minh bạch sản phẩm hàng hóa tỉnh An Giang.

- Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh An Giang;

- Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý trong tổ chức giảng dạy, tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh An Giang;

- Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của các tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, định hướng xây dựng và phát triển công nghiệp nông thôn gắn kết với công nghiệp tập trung và phát triển du lịch.

Các tổ chức, cá nhân gửi đề xuất theo mẫu về Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang từ ngày ra thông báo đến cuối tháng 2/2022. Chi tiết mời xem toàn văn thông báo.

N.T.L 

 

 

Đính kèm: